Mam Eko-pomysł!
Mam Eko-pomysł!

O konkursie

Zmiany klimatu i postępujące zanieczyszczenie powietrza są globalnymi problemami, z którymi mierzymy się od dłuższego czasu. Aktualny i przyszły stan środowiska zależy od nas samych, od naszego zaangażowania w podejmowaniu działań proekologicznych. Wzrost świadomości społeczeństwa o konieczności ochrony środowiska staje się kluczowym wyzwaniem. Z tego powodu zachęcam młodych Polaków do wzięcia udziału w organizowanym przeze mnie konkursie pn. „Mam eko-pomysł!”.

Adresaci: Konkurs jest kierowany uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i uczniów klas 1-3 szkół ponadpodstawowych z pięciu powiatów województwa dolnośląskiego: kłodzkiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego.

Cel konkursu: Propagowanie tematyki związanej z ochroną środowiska oraz działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy mają za zadanie zaprezentować kreatywne i realne pomysły na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.

Nagrody: Uczestnicy najlepszych prac zdobędą nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach, a także zaproszenie na jednodniowy, bezpłatny wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Sejmu i Senatu RP.

Ponadto każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa i pakiet gadżetów sejmowych.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

  • temat pracy konkursowej: przedstawienie kreatywnych i realnych pomysłów na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, w tym przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza, wód itp.;
  • forma: esej;
  • format pracy: A4, maksymalnie 3 strony, czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy po 2,5 cm.

Praca konkursowa powinna być podpisana przez Uczestnika. W przypadku przesłania pracy konkursowej drogą e-mailową należy załączyć skan podpisanej pracy w formacie PDF.

Do pracy konkursowej należy dołączyć:
• wypełniony oraz podpisany formularz zgłoszenia do konkursu;
• w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do regulaminu).

W przypadku przesłania pracy konkursowej drogą e-mailową załączniki powinny być załączone w formie skanów w pliku PDF.

Zgłaszanie prac: Prace konkursowe można zgłaszać drogą e-mailową na adres biuro@tomaszsiemoniak.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko Uczestnika z dopiskiem „Konkurs” albo drogą listowną na adres: Biuro Poselskie Tomasza Siemoniaka, ul. S. Moniuszki 2, 58-300 Wałbrzych.

W przypadku Uczestnika niepełnoletniego do pracy Konkursowej powinno być załączone wypełnione i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku przesyłania pracy konkursowej drogą e-mailową należy załączyć skany podpisanych załączników w formacie PDF.

Harmonogram konkursu:

  • Do 31 października 2021 r. zgłoszenie prac konkursowych wraz z załącznikami (decyduje data wpływu prac do Organizatora drogą e-mailową biuro@tomaszsiemoniak.com albo drogą listowną na adres: Biuro Poselskie Tomasza Siemoniaka, ul. S. Moniuszki 2, 58-300 Wałbrzych).
  • Do 30 listopada 2021 r. rozstrzygnięcie Konkursu.
  • Do 21 czerwca 2022 r. jednodniowy, bezpłatny wyjazd Laureatów Konkursu do Warszawy wraz ze zwiedzaniem Sejmu i Senatu RP.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. +48 732 562 631, +48 74 665 78 30.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Regulamin Konkursu;
  2. Karta zgłoszenia udziału w Konkursie;
  3. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej.